Kierunek Lekarsko-Dentystyczny: IV rok

 

Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr med. Paweł Świderski

tel. 61 641 8548

 

Wymiar godzinowy (na 1-go studenta)

Liczba godzin: ogółem 15
w tym:
wykładów: 5
ćwiczeń: 10

 

Organizacja zajęć:

 • zajęcia mają formę ćwiczeń odbywających się w bloku tygodniowym, w godzinach 8.00–9.30
 • ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu Medycyny Sądowej, dotyczą najważniejszych działów przedmiotu, a obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa,
 • odrabianie nieobecności odbywa się z innymi grupami po uzyskaniu zgody asystenta prowadzącego zajęcia.

 

Cele kształcenia - umiejętności które student powinien posiadać:

 1. Umieć stwierdzić zgon.
 2. Znać zasady wypełniania karty zgonu oraz zawiadamiania organów ścigania w określonych przepisami przypadkach; różnicować śmierć z przyczyn chorobowych i gwałtowną.
 3. Znać zasady przeprowadzania oględzin zewnętrznych zwłok na miejscu ich ujawnienia oraz współpracy z innymi uczestnikami oględzin.
 4. Potrafić przeprowadzić sądowo-lekarskie oględziny zewnętrzne zwłok.
 5. Potrafić różnicować skutki urazów mechanicznych (stosować prawidłowe mianownictwo obrażeń).
 6. Ocenić obrażenia postrzałowe pod kątem odległości i kierunku strzału.
 7. Umieć dokonać badania stomatologicznego osoby żywej dla potrzeb orzecznictwa karnego i cywilnego.
 8. Potrafić sporządzić protokół z przeprowadzonych badań sądowo-lekarskich osoby żywej, znać zasady konstrukcji opinii sądowo-lekarskiej.
 9. Znać zasady opiniowania w sprawach sądowo-lekarskich przy uwzględnieniu przepisów prawa karnego i cywilnego.
 10. Posiadać wiedzę o zasadach karnej i cywilnej odpowiedzialności lekarza stomatologa.

 

Opis przedmiotu:

Medycyna sądowa jest specjalizacją lekarską, której zasadniczym celem jest zastosowanie szeroko pojętej wiedzy biologicznej dla potrzeb Wymiaru Sprawiedliwości (Policji, Prokuratury i Sądów).

Tematy wykładów i ćwiczeń: obejmują podstawowe dane z zakresu trzech największych działów medycyny sądowej (trzy wykłady):

 • tanatologia i traumatologia sądowo-lekarska (nauka o śmierci i obrażeniach),
 • toksykologia i alkohologia sądowo-lekarska,
 • genetyka sądowa

 

Tematy ćwiczeń:

 • traumatologia sądowo-lekarska,
 • orzecznictwo sądowo-lekarskie,
 • alkohologia i toksykologia,
 • tanatologia praktyczna – udział w sekcji zwłok,
 • genetyka sądowa.

 

Zasady i forma zaliczenia: zaliczenie cyklu ćwiczeń,

 • zaliczenie w formie ustnej w terminie wcześniej ustalonym z odpowiedzialnym za dydaktykę.

 

Literatura obowiązująca:

Stefan Raszeja, Władysław Nasiłowski, Jan Markiewicz Medycyna Sądowa - podręcznik dla studentów (lub inny dowolny podręcznik medycyny sądowej).

 

Odsłony: 7634