Kierunek Zdrowie Publiczne

 

Studia I Stopnia
Etap Studiów semestr III i IV
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. med. Krzysztof Kordel

Wymiar zajęć Ćwiczenia 15

Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Cele kształcenia: znajomość zasad współpracy z organami ścigania w przypadkach śmierci z przyczyn gwałtownych; opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązującego kodeksu karnego, kodeksu cywilnego oraz rodzinnego; znać pojęcie błędu medycznego i zasad odpowiedzialności zawodowej; znać zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasady zabezpieczenia materiału dowodowego biologicznego; poznać podstawowe zagadnienia toksykologiczne ze znajomością typowych objawów zatrucia.

Opis przedmiotu: tanatologia ogólna; śmierć z przyczyn naturalnych; obrażenia ciała i śmierć wskutek urazu mechanicznego; uduszenia gwałtowne; rażenie prądem elektrycznym; postrzałowe uszkodzenia ciała; odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz za przestępstwa na podłożu seksualnym, dzieci jako ofiary przestępstw, zdrowie jako dobro w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; odpowiedzialność cywilna placówek i zawodów medycznych; błąd medyczny; zasady odpowiedzialności zawodowej; dokumentacja medyczna; ustalanie ojcostwa – zasady prawne i biologiczne; toksykologia sądowo- lekarska ze szczególnym uwzględnieniem objawów zatruć (alkohol, narkotyki); wpływ alkoholu na organizm człowieka, ocena stanu trzeźwości.

Forma zaliczenia pracy studenta - egzamin pisemny (test).

Piśmiennictwo;
Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J. Medycyna Sądowa – podręcznik dla studentów PZWL, Warszawa 1997.
DiMaio V.J., DiMaio D. Medycyna Sądowa. Urban&Parnerzy Wrocław 2003r.

 

Odsłony: 6691