Wszystkie Kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

Studia I lub II Stopnia
Prawo Medyczne
Etap Studiów semestr I - X

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. med. Krzysztof Kordel

Wymiar zajęć
Wykłady
Ćwiczenia 15

Cele kształcenia: znać pojęcie błędu medycznego i zasad odpowiedzialności zawodowej oraz odpowiedzialności karnej za błąd medyczny; znać zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, ustawodawstwo medyczne ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta; odpowiedzialność cywilna pracowników ochrony zdrowia i placówek medycznych; ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników ochrony zdrowia, podstawowe pojęcia dotyczące odpowiedzialności karnej.

Opis przedmiotu: błąd medyczny, powikłanie i niepowodzenie medyczne; odpowiedzialność karna pracowników ochrony zdrowia za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu pacjentów; zdrowie jako dobro w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; odpowiedzialność cywilna placówek i zawodów medycznych; zasady odpowiedzialności zawodowej; dokumentacja medyczna; zgoda na leczenie.

Forma zaliczenia pracy studenta - zaliczenie pisemne (test).

Piśmiennictwo:
Brak podręcznika obejmującego wszystkie poruszane zagadnienia.

 

Odsłony: 6918