O nas

Rys historyczny

Zakład Medycyny Sądowej powołano w październiku  1921 r. i podobnie jak inne placówki naukowo-badawcze wszedł on w skład powstałego w 1919r. Uniwersytetu Poznańskiego. Pierwotna lokalizacja Zakładu Medycyny Sądowej mieściła się w nieprzystosowanych pomieszczeniach Collegium Medicum przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu, a w roku 1930 Zakład otrzymał wydzielone pomieszczenia powstałego Collegium Anatomicum (dawny Pałacu Sztuki,  prestiżowy obiekt Powszechnej Wystawy Krajowej - Poznań 1929) przy ulicy Heliodora Święcickiego 6, które zajmuje do chwili obecnej. Katedra i Zakład Medycyny Sadowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jako jednostka dydaktyczno-naukowa realizuje szeroki program dydaktyczno-szkoleniowy oraz naukowo-badawczy, ukierunkowany na potrzeby organów ścigania i władz wymiaru sprawiedliwości w zakresie orzecznictwa sądowo-lekarskiego. Szczególne zadania dotyczą kształcenia nowych kadr specjalistów – biegłych sądowych z zakresu medycyny sądowej, toksykologii sądowej, hemogenetyki oraz antropologii, ważnych partnerów współpracy z wymiarem sprawiedliwości. W Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej mieści się siedziba Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii obejmująca swym działaniem regiony województw, wielkopolskiego i lubuskiego. Katedra Medycyny Sądowej posiada zabytkową kolekcję, w której zgromadzone są eksponaty z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki zebrane podczas prawie 90 lat działalności Katedry.

 

„Wczoraj i Dziś” Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Medycyna Sądowa, podobnie jak inne dziedziny nauk medycznych, w ostatnim okresie przeżywa dynamiczny postęp i rozwój naukowy, sprzyjający doskonaleniu podstawowej działalności w ramach programów Nauk Sądowych – Forensic Sciences. Problemem badawczym medycyny sądowej są zagadnienia życia i śmierci, regulowane przez prawo i rozpatrywane przez wymiar sprawiedliwości. Zakres działalności medycyny sadowej jest więc ściśle determinowany potrzebami życia, które ulegając zmianom społeczno politycznym i ekonomicznym inicjują nowe zjawiska i towarzyszące im patologie społeczne, stąd potrzeba interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach różnych dziedzin medycyny i prawa. Aktualne zapotrzebowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości stawiają zawsze nowe wyzwania współczesnej medycynie sądowej w zakresie ciągłego doskonalenia specjalistycznych badań i technik użytkowych, wynikających z rozwoju medycyny ogólnej, prawodawstwa i wymagań postępowania sądowego. Do szczególnych zadań medycyny sądowej należy działalność opiniodawcza, której wartość wynika z interdyscyplinarnego zastosowania specjalistycznej wiedzy, przydatnej w formułowaniu dowodów i ocen w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Konsekwencją tak ukierunkowanej działalności medycyny sadowej jest aktywny udział w ogólnej dyskusji dotyczącej skuteczności działań legislacyjnych, kreowaniu aktów prawnych oraz profilaktyki społecznej, wynikającej z badań w zwalczaniu alkoholizmu, lekomanii, narkomanii i innych społecznie szkodliwych zjawisk. Zakres osiągnięć naukowo – dydaktycznych i działalności świadczącej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu na rzecz makroregionu wielkopolskiego jest wypadkową zarówno światowych jak i ogólnopolskich wymogów praktyki i trendów badawczych. Główne kierunki tej działalności wyznaczali ludzie, których poziom i profesjonalizm zapewniał zawsze wysoki standard usług świadczonych na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Dowodami uznania wieloletniego doświadczenia badawczego i kompetencji opiniodawczej interdyscyplinarnego zespołu kadry naukowo badawczej są zlecenia opiniowania w najbardziej skomplikowanych i prestiżowych dla organów ochrony prawnej sprawach. Opinie sądowo – lekarskie i toksykologiczne, wykonywane są w wymiarze ogólnopolskim w ramach statutowej powinności Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Struktura organizacyjna

  • sekretariat
  • gabinet lekarski
  • prosektorium
  • pracownia histopatologiczna
  • pracownia analizy chemicznej związków toksycznych i dopingowych
  • pracownia hemogenetyki
  • pracownia antropologii i odontologii
  • muzeum preparatów związanych z tanatologią
  • biblioteka

Odsłony: 65100